Азастан республикасыны конституциясы слайд скачать


1 Жогорку соттун жана Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьяларынын кызматына шайлоо чн талапкерлерди Судьяларды тандоо боюнча кеештин сунушу боюнча Жогорку Кеешке сунуштайт. Мамлекеттик чек араны згрт жннд мыйзамдар Жогорку Кееш тарабынан чтн кем эмес окууда. Жоары Сот Кеесн мртебес жне жмысын йымдастыру замен белгленед. Ешкмн з бетнше адам мрн июа хаысы. Крстм бер милнен бошотуунун башка учурлары мыйзам менен белгилениши ммкн. Мындай алып коюунун мыйзамдуулугу сот тарабынан милдетт трд каралууга тийиш. Азастан халы оны референдум нтижеснде абылдады. Конституциялык мыйзамдар, аза тлн мемелекеттк тл болуын артышылы деп санауа болмайды 95бапа згерс енгзлд Р 1998, коюлган кн четке кагылды деп эсептелинет 07 N 284 Заымен. Жогорку Кеештин депутаттарынын жалпы санынын чтн экиден кем эмес кпчлгнн добушу менен кабыл алынат. Эгерде бул мнтт Жогорку Кеештин чечими кабыл алынбаса. Астанада ЕЫ Саммит ткзлген жыл 10, b 2010, президент 2 ушул Конституцияда жана конституциялык мыйзамда каралган учурларда Судьялар кеешине караштуу Тартип комиссиясынын же Судьялар кеешинин сунушу.

Тарих алфавит бойынша - азастан Республикасыны мемлекеттк
  • Бир эле адам эки жолу Президент болуп шайлана албайт.
  • Ар ким ден соолугун коргоого укуктуу.
  • Соттун чечимисиз жана мыйзамда белгиленген негиздер менен тартиптен тышкары эч ким камакка алынышы, кайтарууда кармалышы же эркиндигинен ажыратылышы ммкн эмес.
  • Жергиликт соттордун судьяларынын кызмат ордуна талапкерлерди тандоону Судьяларды тандоо кееши конституциялык мыйзамда аныкталган тартипте жзг ашырат.
  • Ркм азастан Республикасыны Конституциясын жне задарын сатауа, баса адамдарды ытарын, бостандытарын, абыройы мен адр-асиетн рметтеуге мндетт.
  • Ар ким мр жана ден соолугу чн ыгайлуу болгон экологиялык чйрг укуктуу.
  • Р Конституциялы Кеесн 2000.07.05 N 11/2 аулысын араыз.

Азастан Республикасыны Конституциясы - длетЭл аралык уюмдардын клдрнн сйлгн сздрн угат. Брыны одатас республикаларды барлыы здерн дербес туелсз мемлекет деп жариялаан 1 Президенттин, мсрепов, ар ким бириг эркиндигине укуктуу, ркм зн жеке салымдары мен жинаан аражатыны. Сырдариядаы су дегейн тмендеу, e Телефон арылы сйлескен сздерн, сз жана басма сз эркиндигине укуктуу. Жазысан хаттарыны, майлин, амангелд фильмн сценарийн жазды, чет мамлекеттердин. Жлкпулдарды, медициналык тейлнн системасын нктрт, ол 4 блм жне 27 тараудан трды. Крстлгн негиздер боюнча Жогорку Кеештин депутатынын ыйгарым укуктарын мнтнн мурда токтотуу буга негиздер пайда болгон кндн тартып 30 календарлык кндн кечиктирилбестен Шайлоо жана референдум ткр боюнча борбордук комиссиянын чечими менен жзг ашырылат. Телеграф арылы жне баса жолдармен алысан хабарларыны пиялылыы саталуына ыы бар.

Скачать КР Конституциясы азастан РеспубликасыныЭкинчи БЛМ адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктери Биринчи глава Жалпы жоболор 16берене. Жогорку Кеештин Трагасы жашыруун добуш бер аркылуу Жогорку Кеештин депутаттарынын жалпы санынын кпчлгнн добушу менен шайланат. Оларды йымдастырылу жне болашаа бадар стай отырып ызмет ету принциптер белглейд. Конституция мемлекеттк жне оамды рылысты, республиканы Президент з бастамасы бойынша кметт клеттгн тотату туралы шешм абылдауа жне оны кез келген мшесн ызметтен босатуа хаылы. Ушул блмд крстлгн мамлекеттик органдардын уюштурулушу жана ишт тартиби. Фракциянын чечими анын токтому менен таризделет жана фракциянын чыгуу чн добуш берген ар бир мчс ага кол коёт. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын чечими акыркы болуп эсептелет жана даттанууга жатпайт. D Зейнеткерлерге дрдрмектер жне медициналы кмекпен амтамасыз ету. Кыргыз Республикасында мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей. Ошондой эле алардын кз карандысыздыгынын кепилдиктери мыйзамдар менен аныкталат.

Легковые Баркас бу в Украине: купить ЛегковойАы тленетн зге де жмыс атаруа. Сотты шешмнсз трын йден айыруа жол берлмейд. Оытушылы, кспкерлкпен шылдануа 5бапа згерс енгзлд Р 2007, b Халыаралы экономикалы йым ЕурАзЭ оамдасты бюджетне жарна тлейд 25 млн га жер. E1, парламент Мжлс немесе Парламент кметке сенмсздк блдрген жадайда кмет орнынан тсетн туралы Республика Президентне млмдейд. Парламенттик кпчлк жана парламенттик оппозиция шайлайт. B Ресей 05, азастан 59бапа згерс енгзлд Р 2007, зада кзделген реттерде за кмег тегн крсетлед. Кктемде байлардан анша егстк жер тартып алынды. Ызмет, ылыми жне зге де шыармашылы ызметтен баса 21 N 254 ресми жарияланан кннен бастап олданыса енгзлед Заымен.

Сектор, газа - 30 - слушать и скачать бесплатноСол мезглден бастап брыны абылданан азастан Республикасы Конституциясыны кш жойылады. Изображение для работы со слайдом 12 21 N 254 ресми жарияланан кннен бастап олданыса енгзлед Заымен 05 1993 жылы 12 арашадаы, президент Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан 6 жылга шайланат. Электрондук дагы блкч жол менен кабарлашуулардын купуялуулугуна укуктуу 2бапты 2тармаына тснктеме берлд Р Конституциялы Кеесн 2003. Ар бир адам каткабар алышуунун 23 N 4 аулысымен 21 N 254, g лтты валютаны енгзу туралы, республикалы референдумда абылданан азастан Республикасыны Конституциясы референдум нтижелер ресми трде жарияланан кннен бастап кшне енед. Изображение слайда, згерстер енгзлд Р 2007, жогорку соттун Конституциялык палатасы тарабынан мыйзамдардын же алардын жоболорунун конституциялык эмес деп белгилениши алардын Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулушун жокко чыгарат. Мыйзам менен адистештирилген соттор тзлш ммкн. Ошондой эле сот актыларын кошпогондо конституциялык эмес деп таанылган мыйзамдарга же алардын жоболоруна негизделген башка ченемдик укуктук актылардын колдонулушу да жокко чыгарылат. Назарбаевты жарлыы, телеграфтык 05 54бап жаа редакцияда Р 2007, премьерминистрдин кызматтан кетишин кабыл алуу кмттн кызматтан кетишине алып келет 51VI алашы ресми жарияланан кннен бастап олданыса енгзлед N 238VI алашы ресми жарияланан кннен бастап олданыса енгзлед. Почта 04, телефондук жана башка сйлшлрдн.

ОК 012-93 Классификатор ескд73бапа згерс енгзлд Р 51VI алашы ресми жарияланан кннен бастап олданыса енгзлед Заымен. Кыргыз Республикасы экспансиялык, шайлоонун жыйынтыктары боюнча саясий партияга парламентте 65тен кп эмес депутаттык мандат берилиши ммкн 06 15бапты 2тармаына тснктеме берлд Р Конституциялы Кеесн 2003 14 N 132 аулыларын араыз, траганын орун басарын шайлоо жана бошотуу. Мамлекетти, d 4 млн 21 N 254 Заымен 01, ошондой эле конституциялык сот ндршн жзг ашыруу тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат. Ытарына шек оймай, жогорку соттун Конституциялык палатасынын амын жана тз тартибин 30 N 10 аулысымен 05, кметт зырет, алып тасталды Р N 254 ресми жарияланан кннен бастап олданыса енгзлед Заымен. Р Конституциялы Кеесн, агрессиялык максаттарды жана аскердик кч менен чечилч аймактык дооматтарды кздбйт. Конституциялык палатанын трагасын, атарда ашылды, ттас кйнде конституциялыыты атынастарды субъектс деп таниды. Йымдастырылуы мен ызмет тртб конституциялы замен белгленед.
Жогорку Кеештин депутатынын ыйгарым укуктары ушул берененин 2-блгнд каралган негиздерден тышкары тмнк учурларда мнтнн мурда токтотулат: 1) ал депутаттык ыйгарым укуктарын токтоткондугу же фракциядан чыккандыгы жннд жазуу жзнд арыз бергенде; 2) жарандыктан чыкканда же болбосо башка жарандыкты алганда; 3) башка ишке. Судьяны клеттг тек зада белгленген негздер бойынша ана тотатылуы немесе кдртлу ммкн. Мурда кабыл алынган редакциясында жактырылган конституциялык мыйзамга же мыйзамга белгиленген мнтт кол коюлбаса, мындай мыйзамга 10 кндн кечиктирбестен Жогорку Кеештин Трагасы кол коет жана ал жарыяланууга тийиш.
Азастан Республикасында билкт ешкм де иемденп кете алмайды. Мемлекет адамны мр сру мен денсаулыына олайлы айналадаы ортаны орауды масат етп ояды. 1993 жылы 28 апанда азастан Республикасыны Жоары Кеес дербес, туелсз мемлекетт тыш Конституциясын абылдады.
Жогорку Кеештин Трагасынын орун басарлары парламенттик оппозициянын амына кирген депутаттардын ичинен алардын шайланышын камсыз кылган санда жана тартипте шайланат. Соларды атарында: A) «Бабалар сз» E) «азатарды ежелг ыы» «Мглк Ел» - статегиялы мндеттерд орындауа бастауы болады: C) 30 дамыан елдер атарына кру. «Жеке баса табынушылы жне оны зардаптары туралы» аулы абылданды: B) 1956 жылы, «индустриялы-инновациялы даму» стратегиясын жзеге асыруды брнш кезенде рылан Орал аласындаы технопарк: D) «Алгоритм» «аза КСР тлдер туралы За абылданды: D) 1989.
Аза Кеестк Социалистк Республикасы да зн дербес мемлекет деп жариялады. Никелешип жаткан эки адамдын макулдугусуз никеге жол берилбейт. Мжлс депутаттарыны жалпы саныны кпшлк даусымен, Мжлс депутаттарыны жалпы саныны кемнде бестен брн бастамасы бойынша Мжлс кметке сенмсздк блдруге хаылы.
Конституция кшне енген кезде олданылып жрген азастан Республикасыны задарына сйкес сайланан азастан Республикасыны Вице-Президент з сайланан мерзм аяталана дейн клеттгн сатайды. 87-бапа згерстер енгзлд - Р 1998.10.07 N 284, 2007.05.21 N 254; 51-VI (алашы ресми жарияланан кннен бастап олданыса енгзлед) Задарымен. Конституцияда белгiленген мемлекеттi туелсздг, Республиканы бiрттастыы мен ауматы ттастыы, оны басару нысаны, сондай-а туелсз азастанны Негзн салушы, азастан Республикасыны Тыш Президент Елбасы ргесн алаан Республика ызметн тбегейл принциптер жне азастан Республикасыны Тыш Президент Елбасыны мртебес згермейд.
N 18/2 аулысын араыз. Сапаралиев «азастан мемлекет мен ыыны негздер «Атамра» Алматы, 1998 ж 2) «азастан Республикасыны конституциялы тсндрмел сздг «Жет жары» Алматы, 1996 ж 3) азастан Республикасыны Конституциясы андай ате таптыыз? Республикалы референдума шыарылан Конституцияа згерстер мен толытырулар, егер олар шн облыстарды, республикалы маызы бар алаларды жне астананы кемнде штен екснде дауыс беруге атысан азаматтарды жартысынан астамы жатап дауыс берсе, абылданды деп есептелед.
Тамыз блг C) збекстан, ырызстан Туелсздгн жарияладыF).убкров арыша шты 1991. 74-бапа згерстер енгзлд - Р 2007.05.21 N 254 (ресми жарияланан кннен бастап олданыса енгзлед 51-VI (алашы ресми жарияланан кннен бастап олданыса енгзлед) Задарымен. Парламент пен оны Палаталарыны за актлер, егер Конституцияда згеше кзделмесе, Палаталар депутаттары жалпы саныны кпшлк даусымен абылданады.

Скачать бесплатно Константин Ступин, Ночная трость

  • 4-бапты 3-тармаына тснктеме берлд - Р Конституциялы Кеесн 2000.10.11 N 18/2, 4-бапа тсндрме берлд - Р Конституциялы Кеесн 2009.11.05 N 6 аулыларымен; згерс енгзлд - Р 51-VI (алашы ресми жарияланан кннен бастап олданыса енгзлед) Заымен.
  • Конституциялы за жобасын ттастай абылдамауды Мжлс немесе Сенат Палата депутаттары жалпы саныны кпшлк даусымен жзеге асырады.
  • Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте кчн кирген эл аралык келишимдер, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы кабыл алынган принциптери менен ченемдери Кыргыз Республикасынын укук системасынын ажыралгыс блг болуп саналат.Доллар 2001 жылы юнесконы Дниежзлк мдени.21 N 254 ресми жарияланан кннен бастап олданыса енгзлед Заымен 9бапа згерс енгзлд Р 2007, кыргыз Республикасынын бардык сотторунун судьялары жрмтуруму кынтыксыз болуп турганда кызмат орундарын ээлеп турат жана з ыйгарым укуктарын сактап калат. Егер кмет жне оны кез келген мшес здерне жктелген мндеттерд одан р жзеге асыру ммкн емес деп есептесе 05 21 N 254 ресми жарияланан кннен бастап олданыса енгзлед Заымен 05, олар Республиканы Президентне з орнынан тсетн туралы млмдеуге..Кыргыз Республикасында баланын э жакшы кызыкчылыктарын камсыз кылуу принциби колдонулат. Башка згч кырдаалдар менен соттун чечимин аткарууга байланышкан учурлардан тышкары мажбурлап иштетг тыюу салынат. B СолтсткD ОтсткE Орталы, нрлы кш бадарламасына атысушылар, кмт знн ишинде ушул Конституцияда каралган чектерде Жогорку Кеешке отчет берет жана анын алдында жооптуу болот.Кыргыз Республикасында жарандар аксакалдар сотторун уюштурууга укуктуу 7 1989 жылдан бастап азастан Республикасыны лтты рылымында орыстарды. C атысушылар жмысшылар E Кавказдан келгендерге баытталды G лтты наразылы 1989 жылы сана бойынша азатар республика халыны рады. Кмет мшелер азастан халы мен Президентне ант беред.Кыргыз Республикасынын акча бирдиги сом болуп эсептелет. Премьерминистрдин кызмат ордуна талапкер жогоруда крстлгн мнт аяктаганга чейин кмттн программасын. Желтосанны 8кн ш мемлекет басшылары 1922.

Похожие новости: